แบนเนอร์ 1 แบนเนอร์ 1
รายละเอียดอาคาร ที่จอดรถเเละการเดินทาง
ชั้น 3
  • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  • ศูนย์กระดูกและข้อ
  • จิณณ์ เวลเนส คลินิก
  • ศูนย์ หู คอ จมูก และแผนกจักษุ
  • ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
  • ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ