Banner 2 Banner 2
Share on

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ

และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของภาครัฐ

กรณีที่ผู้เข้ารับบริการต้องการขอสำเนาประวัติการรักษาพยาบาลใน โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง,

Hospitel, รพ. สนาม ที่ดำเนินการโดย รพ. ธนบุรี บำรุงเมือง

สามารถดำเนินการได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้