พญ.กานต์วรรณ

ใจเกรียงไกร

Specialty

วิสัญญีวิทยา

Sub-specialty

เวชบำบัดวิกฤต

พญ.กรุณา

อธิกิจ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

Specialty

อายุรศาสตร์

Sub-specialty

เวชศาสตร์ใต้น้ำ

พญ.กฤตยา

เมฆฤทธิไกร

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

Specialty

อายุรศาสตร์

Sub-specialty

โรคระบบทางเดินอาหาร

พญ.กอบกาญจน์

ชุณหสวัสดิกุล

ศูนย์จิณณ์ เวลเนส

Specialty

เวชศาสตร์ป้องกัน

Sub-specialty

สุขภาพจิตชุมชน

พญ.กันทลัส

เลิศสกุลพิริยะ

ศูนย์กุมารเวชกรรม

Specialty

กุมารเวชศาสตร์

Sub-specialty

กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

ทพ.กิตติศักดิ์

เบญจสิริพร

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

Specialty

ทันตกรรม

Sub-specialty

ทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมรากเทียม

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there