Banner 1 Banner 1
สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
Share on
25 March 2020

สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย วันที่  2 เมษายน 2563

 

ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข