ผศ.พญ.สุชาดา กัมปนาทแสนยากร

Specialty

จักษุวิทยา

เวชศาสตร์ครอบครัว

Sub-specialty

จักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อ

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

  • อนุมัติแสดงความรู้ความชํานาญในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา 2528 แพทยสภา
  • Diploma of Community Eye Health 2526 Institute of Ophthalmology University of London
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์ คลีนิก สาขาจักษุวิทยา  2522 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรแพทย์ฝึกหัด 2521 โรงพยาบาลศิริราช
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต 2520 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต 2518 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there