พญ.กฤตยา เมฆฤทธิไกร

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

Specialty

อายุรศาสตร์

Sub-specialty

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

2565-2566

ประกาศนียบัตรการส่องกล้องขั้นสูง สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

2562-2565

วุฒิบัตรอนุสาขาระบบทางเดินอาหารและตับ
สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2559-2561

วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550-2556

แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there