พญ.นภวรรณ สินธุวงษ์

แผนกฉุกเฉิน

Specialty

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

  • 2551-2553 มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
  • 2553-2559 แพทยศาสตร์บัณฑิต ศูนย์แพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร.
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there