พญ. เมธาวี เลาสวัสดิ์ชัยกุล

ศูนย์กุมารเวชกรรม

Specialty

กุมารเวชศาสตร์

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

วุฒิบัตร

ผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
ผ่านการอบรมแพทย์ประจําบ้านภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

การศึกษา

2565 - ปัจจุบัน โครงการฝึกอบรมโภชนาการเด็ก
2561 - 2564 คณะกุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2552 - 2557 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there