นพ. ฉัตรชัย ฟองเลิศนุกุล

ศูนย์ศัลยกรรม

Specialty

ศัลยศาสตร์

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

วุฒิบัตร

- วุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
- วุฒิบัตรฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

การศึกษา

2552-2558: แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2558-2559: แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
2559-2562: แพทย์ห้วงเวลา กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร
2562-2564: แพทย์ประจําบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2564-2566: แพทย์ประจําบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there