พญ.ณัฐนรี ฉันทวานิช

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

Specialty

เวชปฏิบัติทั่วไป

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

  • มัธยมศึกษา :  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • อุดมศึกษา   :  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กําลังศึกษา  :  ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลเลิดสิน แพทย์ประจําบ้าน
Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there