พญ.ปรัชญาณี หาญเจริญพิพัฒน์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

Specialty

เวชศาสตร์ครอบครัว

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

 • พ.ศ. 2534 – 2539 ประถมศึกษา โรงเรียนชลประทานวิทยา
 • พ.ศ. 2540 – 2545 มัธยมศึกษา  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 • พ.ศ. 2546 – 2551 ปริญญาตรี  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ. 2552 – 2554 แพทย์เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงานในสาขาวิชาศัลยกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ. 2555 – 2559 ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

 • วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรสาขาวิชาศัลยศาสตร์ ศีรษะ คอ เต้านม.
Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there