นพ.ธงชัย ธีระจรรยาภรณ์

ศูนย์มะเร็ง

Specialty

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
    สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรสาขาวิชาศัลยศาสตร์ ศีรษะ คอ เต้านม
    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there