นพ.วรัตม์ วัชรปรีชาสกุล

ศูนย์จิณณ์ เวลเนส

Specialty

ตจวิทยา

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

–  สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศนียบัตรและการฝึกอบรมด้านอื่น ๆ

– Organizing Comm ittee of International Symphosium on Cosmetics and Health Innovations Natu ral Secret for Beauty and Wellness 2008, The School of Cosmetic Science,

Mae Fah Luang University Thailand

– Presentation and demonstration the workshop of Scientific Conference of the ASCS on march 13, 2004 by the society of cosmetic chemists of Thailand (SCCT).
– Responsibilities for organize the conference of key note lectures, oral presentation, poster session, workshop exhibition and all sponsor of the ASCS conference in Th ai land, March 7- 9, 2005
– Responsibilities for organize the conference of oral presentation workshop exhibition and
all sponsor of the CH I 2007 and CHI 2008 in Thailand

– Clinical Fellowship in Dermatology, I nstitute of Dermatology, School of Antiagi ng and Regenerative Med ici ne, Mae Fah Luang Hospital U niversity, Thailand

Schedule
DayTimeLocation
พุธ10:00 - 12:00ศูนย์จิณณ์ เวลเนส ชั้น 3
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there