รศ.ดร.นพ.โอบจุฬ ตราชู

ศูนย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

Specialty

อายุรศาสตร์

Sub-specialty

พันธุศาสตร์คลินิก

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

– แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรและการฝึกอบรมด้านอื่น ๆ

- Fellow of the Institute of Biomedical Science, UK
- PhD Biomedical Science, University of Sheffield, UK

วุฒิบัตร

- European Diploma in Medical Genetics and Genomics
- Diplomate Thai Board of Internal Medicine

Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there