ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์

ศูนย์จักษุ

Specialty

จักษุวิทยา

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

– ประกาศนียบัตร แพทย์เวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ
– วุฒิบัตรทางจักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
– อบรมและดูงานด้านจักษุประสาท National Rehabilitation Center,Japan
– ประกาศนียบัตร lead accessor SGS ประเทศไทย
– ประกาศนียบัตร Facillator สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)

Schedule
DayTimeLocation
จันทร์14:00 - 16:00ศูนย์เลสิก ชั้น 4
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there