แบนเนอร์ 2 แบนเนอร์ 2
แชร์ไปที่
 
ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
Drive Thru Covid-19 Test พร้อมให้บริการ
ที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง
สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องลงจากรถ
ราคา 3,500 บาท ( ไม่พบแพทย์)
ต้องการใบรับรองแพทย์ต้องเข้าตรวจแบบพบแพทย์เท่านั้น ชำระค่าบริการเพิ่ม 500 บาท
____________________________________________________________________________
 
*กรณีผู้สงสัยติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI)
ต้องเข้ารับบริการตรวจที่ อาคารลานจอดรถชั้น 6 เพื่อพบแพทย์ ในราคา 4,000 บาท
.
Drive Thru เปิดให้บริการ 8.00 - 12.00 น.  (หรือจนกว่าจะครบจำนวน)