ศูนย์จักษุและเลสิก ศูนย์จักษุและเลสิก
ศูนย์จักษุและเลสิก
โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
ศูนย์จักษุและเลสิก
ให้บริการตรวจวินิจฉัย และ บริการตรวจรักษาปัญหาสายตาด้วยเเสงเลเซอร์ ด้วยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน กระจกตาและการแก้ไขสายตา


ศูนย์จักษุและเลสิค โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ให้บริการตรวจวินิจฉัย และ ตรวจรักษาปัญหาสายตาอย่างครบวงจร โดยทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญทางด้านกระจกตาทั่วไป การผ่าตัดแก้ไขค่าสายตา รักษาโรคตาทั่วไป ต้อกระจก จอประสาทตา ด้วยการดูแลรักษาพร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยี สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางตาที่ทันสมัย ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจอประสาทตา (Retina)
 • ตรวจรักษาและผ่าตัดต้อกระจก (Cataract)
 • ตรวจรักษาภาวะสายตาสั้น ยาว ด้วยการทำเลสิค (Lasik)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต้อหิน (Glaucoma)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคอุบัติเหตุตาทุกประเภท (Ocular Trauma)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคกระจกตา (Cornea)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตาในเด็ก (Pediatric Eye)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจักษุประสาทวิทยา (Neuroophthalmology)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตาอักเสบ (Uveitis)

 

LASIK การรักษาสายตาสั้น, เอียง, ยาว(โดยกำเนิด)

เลสิค (LASIK : Laser In-Situ Keratomileusis) คือ การผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้น สายตายาว (โดยกำเนิด) และสายตาเอียง โดยการใช้แสงเลเซอร์ที่เรียกว่า เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer Laser)เลสิค (LASIK : Laser In-Situ Keratomileusis) คือ การผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้น สายตายาว(โดยกำเนิด) และสายตาเอียง โดยการใช้แสงเลเซอร์ที่เรียกว่า เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer Laser)


การทำเลสิคประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 2 ขั้นตอน คือ

 1. 1. ขั้นตอนการแยกชั้นกระจก โดยจะใช้เครื่องมือแยกชั้นกระจกตาที่เรียกว่าไมโครเคอราโตม (Microkeratome) จะใช้เวลา 30-60 วินาที ในการแยกชั้นกระจกตาและสามารถแยกชั้นกระจกตาได้บางถึง 100 micron เป็นขั้นตอนที่รู้สึกมากที่สุด
 2. 2. ขั้นตอนการยิงเลเซอร์ โดยใช้แสงเลเซอร์ เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer Laser) ทำการปรับความโค้งของผิวกระจกตาให้มีความโค้งที่เหมาะสม เพื่อให้แสงและการมองเห็นที่จะผ่านเข้าตาหักเห ไปยังจุดรับภาพพอดี
 3. การผ่าตัดเลสิคจะใช้เวลาเพียง 15 นาที ต่อการรักษา 2 ข้างการรักษาสายตาสั้นด้วยเลสิค ให้ผลความแม่นสูง สามารถรักษาค่าสายตาได้ตั้งแต่0.75 D ถึง -10.00 D ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของกระจก จึงต้องเข้ามาตรวจเช็คสภาพตาก่อน


การแก้ไขสายตาแบบ PRK การแก้ไขสายตาแบบ PRK
 

 • แก้ไขสายตาได้แบบถาวร
 • ใช้เวลาพักฟื้น 2-3 วัน
 • เหมาะกับคนที่กระจกตาบาง หรือ คนสายตาสั้น -0.75 ถึง-4.00 D เอียงไม่เกิน -3.00 D-
 • กระจกตาที่ได้แข็งแรงมากกว่าวิธีแบบเปิดกระจกตา
 • ใช้การขูดผิวกระจกตา


การแก้ไขสายตาแบบ Tran PRK การแก้ไขสายตาแบบ Tran PRK

 • แก้ไขสายตาได้แบบถาวร
 • ใช้เวลาพักฟื้น 1-2 วัน สั้นกว่า PRK
 • เหมาะกับคนที่กระจกตาบาง หรือ คนสายตาสั้น -0.75 ถึง-4.00 D เอียงไม่เกิน -3.00 D-
 • กระจกตาที่ได้แข็งแรงมากกว่าวิธีแบบเปิดกระจกตา
 • ใช้เลเซอร์ยิงที่กระจกตาโดยตรงทำให้แผลเรียบกว่า และทำให้แผลหายเร็ว


การแก้ไขสายตาแบบ LASIK

 • แก้ไขสายตาได้แบบถาวร
 • วันรุ่งขึ้นสามารถมองเห็นได้ 80-90%
 • เหมาะกับคนสายตาสั้น -0.75 ถึง-10.00 D เอียงไม่เกิน -5.00 D ขึ้นกับความหนากระจกตา
 • แยกชั้นกระจกตาด้วยเครื่องมือพิเศษทำให้แยกชั้นกระจกตาได้บาง ทำให้แก้ขสายตาได้มากขึ้น

 


ผู้ที่เหมาะกับการรักษาด้วยวิธี PRK, Tran PRK และ LASIK

 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป และมีค่าสายตาคงที่ 1 ปี
 • ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • ไม่มีโรคเกี่ยวกับตา เช่น กระจกตาย้วย ตาแห้งรุนแรง จาประสาทตาเสื่อม หรือต้อกระจก
 • ไม่มีโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผลและโรคเกี่ยวกับตา เช่น โรค SLE, HIV, เบาหวาน, ต้อกระจก, ต้อหิน, จอกระสาทตาเสื่อม, กระจกตาย้วย

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล :
ศูนย์จักษุและเลสิค  
ชั้น 4 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

โทรศัพท์ : 02 220 7999