ศูนย์กุมารเวชกรรม ศูนย์กุมารเวชกรรม
ศูนย์กุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
ศูนย์กุมารเวชกรรม
ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ดูแล ให้คำปรึกษา และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 15 ปี โดยกุมารแพทย์เฉพาะทาง พร้อมด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย

ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ดูแล ให้คำปรึกษา และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 15 ปี โดยกุมารแพทย์เฉพาะทาง พร้อมด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย

บริการทางการแพทย์

 • คลินิกเด็กป่วย (Sick Baby Clinic)
  •  - ตรวจรักษาโรคในเด็กทารกแรกเกิด เช่น ตัวเหลือง ผื่นในเด็กแรกเกิด เป็นต้น
  •  - ตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็ก ได้แก่ โรคหวัด, หลอดลมอักเสบ, ติดเชื้อไวรัส, ไข้หวัดใหญ่, ไข้เลือดออก, โรคผื่นผิวหนัง, โรคผื่นลมพิษ ฯลฯ
  •  - บร􀀁การตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ คลื่นไส้, อาเจียน, อาหารเป็นพิษ, ท้องผูก, ท้งเสีย,
   ปวดท้อง ทั้งเรื้อรังและฉับพลัน เป็นต้น
 • คลินิกสุขภาพเด็กดี (Well Baby Clinic)
  •  - บริการฉีดวัคซีนในเด็ก สร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามโรคที่กําหนดและโรคเสริม
  •  - ให้คําแนะนําล่วงหน้า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารตามวัย ส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็ก การป้องกันอุบัติเหตุ
  •  - บริการตรวจรักษา คัดกรองการเจริญเติบโต ให้คําปรึกษา ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมตามวัยในเด็ก
 • คลินิกแพทย์เฉพาะทางโรค เด็ก (Pediatric Subspecialty Clinic)
  •  - คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (Chest Clinic) ดูแลครอบคลุมผู้ป่วย โรคระบบทางเดินหายใจ หายใจครืดคราดในเด็ก หอบหืด ภูมิแพ้ ภาวะต่อมทอนซิลหรืออะดีนอยด์โต ภาวะนอนกรนและหยุดหายใจ ขณะหลับจากการอุดกั้นในเด็ก


ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง

ชั้น B1  โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง
โทรศัพท์ :  02 220 7999 ต่อ  80160, 80161, 80165