แบนเนอร์ 1 แบนเนอร์ 1
ศูนย์ หู คอ จมูก และแผนกจักษุ
ศูนย์ หู คอ จมูก และแผนกจักษุ
ศูนย์ หู คอ จมูก และแผนกจักษุ
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ จมูกและจักษุ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ครอบคลุมไปถึงการรักษาและการผ่าตัดในโรคที่มีความซับซ้อน ด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหู คอ จมูกและจักษุ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บริการดูแลรักษาด้วยความมุ่งมั่นเพื่อรักษามาตรฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย
ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ให้บริการดูแลรักษา บรรเทาอาการเจ็บปวด และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับเข้าสู่สภาวะเดิมหรือใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด ด้วยอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัยและปลอดภัย ร่วมกับโปรแกรมการออกกำลังกายที่วางแผนโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัด

บริการของศูนย์
• กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
• กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด
• กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาท
• การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ
• การประคบร้อนให้บริการกายภาพบำบัด ด้วยแผ่นประคบความร้อนชื้น ในกลุ่มผู้ป่วยในผู้ป่วยโรคข้อ, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูก
แผนกรังสีวินิจฉัย
แผนกรังสีวินิจฉัย
แผนกรังสีวินิจฉัย
บริการตรวจทั่วไปและตรวจพิเศษโดยรังสีเอกซเรย์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยนักรังสีเทคนิคและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในการตรวจ ให้บริการตรวจวินิจฉัยในระยะเวลาที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจวิเคราะห์ความหนาแน่นของกระดูกสำหรับภาวะกระดูกพรุน การเอกซเรย์เต้านมโดยเครื่องแมมโมแกรมเพื่อตรวจหามะเร็งระยะเริ่มต้น การอัลตราซาวด์สำหรับการวิเคราะห์การตั้งครรภ์แบบปลอดรังสี เครื่องตรวจร่างกายโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การตรวจทั้งหลายเหล่านี้จะช่วยให้การวางแผนการรักษาในขั้นตอนต่อไปดียิ่งขึ้น
ศูนย์อายุรกรรม
ศูนย์อายุรกรรม
ศูนย์อายุรกรรม
ศูนย์อายุรกรรมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย ด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมทีมพยาบาลที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ ทำให้ผลการตรวจวินิจฉัยแม่นยำ ถูกต้อง และสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม

การบริการของศูนย์
1. อายุรศาสตร์ทั่วไป
2. อายุรศาสตร์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
3. อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
4. อายุรศาสตร์โรคเลือด
5. อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
6. อายุรศาสตร์โรคไต
7. อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
แผนกฉุกเฉิน
แผนกฉุกเฉิน
แผนกฉุกเฉิน
แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เป็นส่วนหนึ่งของทีมการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และผู้ป่วยทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์ด้านงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉินและอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตที่ครบครัน โดยทีมแพทย์พยาบาลเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งภายในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล
แผนกผู้ป่วยวิกฤติ
แผนกผู้ป่วยวิกฤติ
แผนกผู้ป่วยวิกฤติ
หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU.) มีบทบาทสำคัญในการรองรับผู้ป่วยที่เข้าสู่ภาวะวิกฤต โดยรับจากผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเองและรับส่งต่อจากห้องฉุกเฉินที่มีผุ้ป่วยภาวะวิกฤตมารรับการตรวจและแพทย์มีความเห็นว่าต้องรับตัวไว้ในหออภิบาล เพื่อให้การรักษาและดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ป่วยผ่านพ้นภาวะวิกฤตและปลอดภัยที่สุด

หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU.)ให้บริการด้วยมาตรฐานคุณภาพและคุณธรรมเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางให้การดูแลรักษาแบบองค์รวม มุ่งเน้นความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยปละปราศจากภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจ

หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU.) ได้จัดสรรสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับแนวทางการรักษาที่เร่งด่วน รวดเร็ว และสนับสนุนการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง แม้จะเน้นความเป็นส่วนตัวโดยปยกผู้ป่วยแต่ละคนไว้ภายในห้องที่มีขนาดพื้นที่ที่พอดี มีพื้นที่และผนังที่ราบเรียบลดซอกมุมที่เก็บกักฝุ่นละออง เก็บซ่อนสายไฟ และท่อแก็สทางการแพทย์ไว้ที่ Colum หัวเตียง ผู้ทำการดูแลรักษาสมารถเข้าถึงตัวผู้ป่วยได้รายรอบ 360 องศา โดยแยกแต่ละห้องมี Bedside Monitor ที่เชื่อมโยงไปสู่ Central Monitor ที่ เคาน์เตอร์ พยาบาล เพื่อให้การเฝ้าระวังถูกติดตามอย่างต่อเนื่องและพร้อมเพรียงทั้วถึง
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา และให้การดูแลอย่างครบวงจรในโรคที่เกี่ยวกับสมองและระบบประสาท เช่น โรคปวดศีรษะและไมเกรน โรคอัมพฤกษ์จากหลอดเลือดสมองตีบ โรคสมองเสื่อม โรคของเส้นประสาท เช่น ชามือ ชาเท้า เป็นต้น
ศูนย์ศัลยกรรม
ศูนย์ศัลยกรรม
ศูนย์ศัลยกรรม
ศูนย์ศัลยกรรม รพ.ธนบุรีบำรุงเมือง ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทีมศัลยแพทย์และบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง