แบนเนอร์ 1 แบนเนอร์ 1
แพ็กเกจ และโปรโมชั่น
แพ็กเกจ เลสิก
ราคา 79,900 บาท
ดาวน์โหลด PDF

รายการในแพ็กเกจ :

รักษาสายตาด้วย PRK 34,000 บาท
รักษาสายตาด้วย Trans PRK 37,000 บาท
รักษาสายตาด้วย Lasik 37,000 บาท
รักษาสายตาด้วย Femto Lasik 52,000 บาท
รักษาสายตาด้วย Relex Clear 79,900 บาท