แบนเนอร์ 1 แบนเนอร์ 1
รายละเอียดอาคาร ที่จอดรถเเละการเดินทาง
ชั้น 8 และ ชั้น 9
  • ห้องพักผู้ป่วยใน